Algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt, gebeuren onze verkopen uitsluitend tegen de volgende algemene verkoopsvoorwaarden.

Zij worden beschouwd als aanvaard door de koper door het plaatsen van zijn bestelling, welke ook zijn aankoopsvoorwaarden zijn.

 

  1. Behoudens tegenstrijdig beding zijn onze offertes geldig voor een periode van 14 dagen. Iedere verkoop, zelfs gesloten door onze vertegenwoordigers, wordt slechts definitief na onze schriftelijke bevestiging.

 

  1. Leveringstermijnen. De door ons vermelde leveringstermijnen vormen slechts een eenvoudige aanduiding. Geen enkele schadevergoeding zal ooit verplicht zijn bij niet-levering binnen deze termijnen.

 

  1. Onze goederen worden steeds verkocht, aanvaard en geleverd op onze zetel, zij worden verzonden op kosten en risico van de koper, zelfs in geval van franco verzending. De waarborg die wij verlenen voor de door ons geleverde produkten gaat nooit verder als de waarborg van de producent-leverancier van de produkten in kwestie.

 

  1. Nietigverklaring van het contract. Wij behouden ons het recht voor in geval van wijziging in de toestand van de medecontractant, zoals overlijden, ontzetting, beperking van de rechtsbekwaamheid, faillissement, aanvraag tot het bekomen van een konkordaat of minnelijke schikking, publikatie van protest, ontbinding of wijziging van de maatschappij, waarborgen te eisen die wij nuttig achten ofwel de overeenkomst te verbreken.

 

  1. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig betaald zijn en wij behouden ons het recht van wederophaling voor.

 

  1. Onze facturen zijn betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel te OVERPELT netto op 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest aangerekend worden, gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank van België, verhoogd met 1% en dit met een minimum van 7%. De discontovoet in voege op de factuurdatum zal als basis dienen.

Bovendien zal de debiteur, als conventionele en forfaitaire schadevergoeding 10% op de som van de factuur verschuldigd zijn,

met een minimum van € 25. Zij dekt het door de verkoper opgelopen tijdverlies, de kosten van de briefwisseling, de verplaatsingskosten en de stoornis in zijn bedrijf.

Door niet-betaling van één van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar en kunnen wij naar goedvinden hetzij door uitvoering van de lopende kontrakten opschorten of ze van rechtswege nietig beschouwen. Het feit dat een klacht werd ingediend ontslaat de koper niet van de verplichting tot naleving van onze betalingstermijn.

 

  1. Bevoegdheid. Alleen de rechtbanken van Hasselt en Neerpelt zijn bevoegd om over alle geschillen te beslissen.

 

  1. De taksen in voege op het ogenblik van facturatie, zijn steeds ten laste van de klant.

Webshop powered by Marcando